Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ

 www.imsnapredak.com 

И ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЧРЕЗ НЕГО

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 1. С настоящите общи условия се уреждат отношенията между ползвателите на интернет сайт  www.imsnapredak.com  (наричан по – долу „Сайта”) и купувачите на продукти чрез електронния магазин на сайта, наричани по-долу с общото наименование „Клиенти”, от една страна, и „ИМС НАПРЕДЪК” АД, ЕИК: 115010713,  гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе” № 6, Регистрирано по ЗДДС, интернет адрес: www.imsnapredak.com, e-mail: info@ims-napredak.com, телефон за контакти: 032/952868, представлявано от изпълнителния директор Денислава Димитрова, наричано по-надалу „Доставчик”, от друга страна.

Чл. 2. Сайтът представлява поддържана от Доставчика услуга на информационното общество, която позволява следното:

/1/разглеждане на характеристиките на предлаганите от Доставчика стоки и условията за доставка в електронния му магазин;

/2/ регистрация на потребителски профил в сайта;

/3/сключване на договори за покупко-продажба на стоки;

/4/ при желание на Клиента заплащане на цената на закупените стоки чрез предвидената в електронния магазин електронна разплащателна система.

Чл. 3./1/ Изявленията в сайта се правят в електронен вид и се извършват чрез всякакви активни действия на Клиента – като натискане на бутони, отметки, отваряне на линкове, попълване на полета и други.

/2/ Извършените от Клиента електронни изявления го обвързват и водят до валидно регистриране на профил, съгласие за обработване на лични данни и валидно сключване на договор за покупко-продажба на стоки от електронния магазин.

/3/ Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че кореспонденцията между тях по повод на договора ще се води чрез регистрирания от Клиента профил в рамките на електронния магазин, или между имейл info@ims-napredak.com и имейла, с който потребителят е регистрирал профил в електронния магазин, като за нейната валидност не е необходмо подписването й с квалифициран елeктронен подпис.

Чл. 4. /1/ Настоящите общи условия са задължителни за всички Клиенти на сайта.

/2/ С използване на сайта и извършване на всякакви активни действия в него, нерегистрираните клиенти се съгласяват с настоящите общи условия.

/3/ За регистриране на профил и/или закупуване на стоки се изисква изрично приемане на настоящите общи условия от страна на Клиента.

Чл. 5. /1/Настоящия сайт е предназначен за използване от лица над 18-годишна възраст.

/2/ С използване на сайта, регистрирането на профил и/или закупуване на стока Клиентите декларират, че имат навършени 18 години и са дееспособни по българското законодателство.

Чл. 6. /1/„ИМС НАПРЕДЪК” АД си запазва правото по всяко време да променя настоящите общи условия, като новият текст ще бъде достъпен на Сайта. 

/2/Ако продължите да използвате Сайта като нерегистриран потребител, Вие се съгласявате с новоприетите общи условия. 

Чл. 7. Всички предоставени и събрани лични данни на Клиенти посредством сайта се съхраняват и обработват от „ИМС НАПРЕДЪК” АД. Доставчикът полага грижа за правилното използване и неразпространението на личните данни на своите Клиенти, които ще бъдат обработвани съобразно Политиките за защита на лични данни, приети от „ИМС НАПРЕДЪК” АД.

 

ІІ. ОСНОВНИ ТЕРМИНИ

 

Чл. 8. В настоящите Общи условия посочените термини имат значението, указано по-долу, а именно: 

/1/„Клиент” – физическо или юридическо лице, което използва сайта с цел покупка на стоки от разстояние или което е закупило стоки чрез сайта;

/2/„Потребител” - физическо лице, притежаващо качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и ползващо се със специално уредените в този закон и настоящите общи условия права на потребителя;

/3/„Доставчик” – „ИМС НАПРЕДЪК” АД, което е собственикът на сайта и продавач на стоките;

/4/„Електронен магазин” – използва се като алтернативно наименование на сайта www.imsnapredak.com  и визира обстоятелството, че сайтът е насочен към продажба на стоки от разстояние.

 

ІІІ. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 9. /1/Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стока чрез електронния магазин на Доставчика на интернет сайт www.imsnapredak.com  .

/2/ Стоката, предмет на договора за покупко-продажба, се индивидуализира от клиента посредством избор на вид стока, количество, размери, цвят и други описани на сайта характеристики.

/3/ По силата на сключения договор Доставчикът прехвърля собствеността върху поръчаната стока на Клиента и се задължава да достави стоката на посочен от Клиента адрес.

/4/ Клиентът се задължава да заплати на Доставчика обявената в електронния магазин цена на стоката, която не включва разходите за доставка и разходите за извършване на плащане на цената.

/5/ Разходите за доставка на стоката се дължат отделно и се заплащат от Клиента съобразно обявените в настоящите общи условия и/или на електрониня магазин условия за доставка.

Чл. 10. /1/ Клаузите на сключения между Клиента и Доставчика договор за покупко- продажба на стоки се определят от съвкупното приложение на настоящите общи условия, попълнената от Клиента он-лайн форма, изявлението на Клиента за потвърждение на поръчката, ведно с всички други електронни изявления, които Клиентът е направил в сайта www.imsnapredak.com  и допълнително водена между страните кореспонденция.

/2/ Индивидуално договорените с Клиента клаузи се прилагат с предимство пред настоящите общи условия.

/3/ Клиентите с регистрирани профили ще бъдат уведомени за промените в общите условия чрез изпращане на имейл. 

/4/ Промените в общите условия обвързват регистрираните клиенти, освен ако същите не заявят в едномесечен срок от получаване на съобщение за промените, че ги отхвърлят. 

/5/ Дoгoвopът ce cĸлючвa нa бългapcĸи eзиĸ и ce cъxpaнявa при Доставчика. Клиентите имат право да получат достъп до договора чрез запитване на имейл: info@ims-napredak.com

Чл. 11. /1/Договорът за покупко-продажба на стока между Клиента и Доставчика се счита сключен от момента, в който потвърдената от Клиента поръчка (чрез натискане на съответния бутон, намиращ се на електронния магазин) достигне до информационната система на електронния магазин. 

/2/ Доставчикът преглежда направената от Клиента поръчка и изпраща имейл до Клиента с потвърждение на поръчката в разумно необходимия за това срок. 

/3/ По преценка на Доставчика, същият е възможно да осъществи контакт с Клиента и по телефон за целите на потвърждаване и доуточняване на поръчката.

/3/ Ако при преглед на поръчката Доставчикът установи, че предлаганите от него количества на продаваната стока са изчерпани, същият незабавно уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефон.

/4/ Клиентът би могъл да направи една поръчка за няколко стоки, при което с общата поръчка се сключват няколко договора за покупко-продажба на стоки.

/5/ Клиентът има всички права по настоящите общи условия по отношение на всеки един от договорите за покупко-продажба на стока и може да осъществява правата си поотделно, независимо, че стоките са закупени с една поръчка.

 

ІV. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 

Чл. 12. /1/ Доставчикът доставя закупената стока на посочения от Клиента адрес не по – късно от 10 /десет/ дни от сключване на договора.

  /2/ При забава на доставката след обявения срок за доставка, Доставчикът съобщава на Клиента причините за забавата, при което Клиентът има право да откаже поръчката, ако вече няма интерес да получи стоката.

/3/ При невъзможност за доставяне поради виновно поведение на Клиента (не е намерен на адреса, посочил е грешен адрес, грешен телефон за връзка и други) дотавчикът има право едностранно да развали договора чрез писмено предизвестие до Клиента, с което му предоставя подходящ срок да получи стоките на посочен от Доставчика адрес.

/4/ В случайте на предишната алинея, ако Клиентът не се яви да получи стоките в предоставения му от Доставчика  срок, направените от Доставчика  разходи във връзка с опитите за доставка се поемат от Клиента. Ако цената на стоките е заплатена предварително, Доставчикът връща на Клиента заплатената от него цена след приспадане на съответните разходи във връзка с доставката и други дължими на Доставчика обезщетения.

Чл. 13. /1/ Доставчикът извършва доставка на стоките само до адрес в границите на територията на Република България.

/2/ Доставката се извършва от служители на Доставчика или чрез куриер. В последния случай куриерът е упълномощеното от Доставчика лице, което има правото да извърши предаване на стоката и да приеме изявленията на Клиента във връзка с липси или недостатъци на стоката.

Чл. 14. /1/ Клиентът има право да упълномощи друго лице да получи стоките и да направи всички изявление във връзка с получаването от негово име.

/2/ Упълномощаването по предишната алинея се извършва чрез посочване на упълномощеното лице като „лице за получаване на стоките” в попълнената от клиента он-лайн форма в електронния магазин или по друг изричен начин.

Чл. 15. /1/ Клиентът има право да прегледа всяка доставена му стока и да установи дали същата съответства на договореното между страните. 

/2/ След преглед на стоката Клиентът или упълномощеното от него лице е длъжно да подпише приемо-предавателн протокол за стоката и да направи всички свои възражения за липси, несъответствия и явни недостатъци в приемо-предавателния протокол.

/3/ В случай че стоката не отговаря на договореното между страните или има явни недостатъци, същата се предава обратно на куриера или служител на Доставчика за отстраняване на недостатъците или доставяне на нова стока със същите характеристики. 

В момента на получаване на пратката и в присъствието на Куриер клиентът следва да се запознае със стоката, да извърши внимателен преглед на опаковката и на съдържанието на пратката и да провери дали са изпълнени условията по товарителницата. В случай че Клиентът установи, че пратката е с недостатъци /повредена, липсва част/, Клиенът следва веднага да изложи на куриера при получаването на пратката всички явни недостатъци и/или рекламации, които Клиентът има. Рекламациите или забележките на клиента следва да се отбележат в писмен вид от Клиента и от куриера в товарителницата. 

/4/ Недостатъци, несъответствия или липси се отстраняват от Доставчика, ако отстраняването им е възможно, не по-късно от 30 дни от възражението за тях. В случай че няма налична стока, идентична с поръчаната от клиента, Доставчикът уведомява Клиента по телефон и/или имейл, за възможната дата за доставка на съответната стока. Клиентът може да се откаже от направената поръчка, ако датата за доставка не го удовлетворява.

 

V. ЦЕНИ

 

Чл. 16. /1/Актуалните цени за всеки един вид стока са публикувани на електронния магазин.

/2/Договорът за покупко-продажба на стока се счита сключен за цената на стоката, която е обявена към момента на потвърждаване на поръчката от Доставчика и Клиента.

/3/ За определени стоки може да бъде предоставена възможност за разсрочено плащане. В такъв случай цената се изплаща на вноските, указани на сайта. 

/4/ Доставчикът има право да определя допълнителна такса за разсрочено плащане, която да бъде включена в цената. 

/5/ Цената на доставката до входната врата на клиента зависи от теглото на стоката и местонахождението на посочения от потребителя адрес за доставка. Окончателната цена на доставката се калкулира при финализиране на поръчката и преди нейното потвърждаване от Клиента.

Чл. 17./1/ Обявените в електронния магазин цени са в български левове. 

/2/Посочените цени са крайни и включват 20% Данък добавена стойност /ДДС/. 

/3/В цените не са включени такси за заплащане или превод на суми от банковата сметка на клиента към Доставчика или за използване на други видове начини за електронно разплащане. Тези такси са за сметка на Клиента. Посочените такси не зависят от Доставчика и могат да варират съобразно тарифата на банка или посредника при електронни разплащания.

 

VІ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 18. /1/ Заплащането на цената се извършва по банков път по предоставена на сайта банкова сметка на Доставчика или чрез наложен платеж.

/2/ С извършването на авансово плащане към Доставчика, Клиентът признава правото на Доставчика да получава авансови плащания.

 

VІІ. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

 

Чл. 19. /1/ Интернет сайтът позволява регистрация и създаване на профил в него.

/2/ Регистрацията в интерент сайта е безплатна.

/3/ Сайтът може да се използва и без регистрация, в който случай Клиентът не би могъл да се ползва от предимствата на профилната регистрация, описани по-долу и видни на сайта.

/4/ При регистрация Клиентът следва да посочи потребителско име, парола, имейл /електронен адрес/ за връзка, адрес за доставка, имена, данни за издаване на фактура, информация за начин на плащане, телефон за контакт. 

/5/ При извършването на поръчка, ако клиентът е регистриан на сайта, той има право да запази в клиентския си профил основните свои данни за доставка, които да използва за целите на последващи поръчки. В случай че клиентът е регистриран на сайта, данните за предишни поръчки също се пазят в профила.

/6/ Клиентът има възможност да осъществява връзка с Доставчика чрез профила си.

/7/ С регистрацията на потребителски профил, както и със запазване на други лични данни в профила, Клиентът предоставя своето съгласие за обработване на личните му данни. В този случай Доставчикът запазва основните данни от профила на Клиента и има право да използва имейла и телефона му за осъществяване на контакт с Клиента по повод на договора.

/6/ Ако Доставчикът установи, че данните на Клиента в потребителския му профил са неверни, Доставчикът има право да изтрие потребителската регистрация или да откаже да изпълни поръчки, направени от нея.

/7/ Клиентът се задължава да не разкрива своето потребителско име и парола на никого. Доставчикът не носи каквато и да било отговорност, ако лице с потребителското име и парола на Клиента е влязло в профила на Клиента, при което е получило достъп до личните му данни и/или е извършило действия от профила му. 

/8/ Ако някое лице е получило такъв неоторизиран достъп до профил, Клиентът следва  незабавно да се уведоми Доставчика на и-мейл: info@ims-napredak.com и/или телефон 032/952868. 

/9/ В случай че е налице такъв неоторизиран достъп до клиентски профила и Клиентът не е уведомил незабавно Доставчика  за това на посочените по-горе и-мейл или телефон, Доставчикът ще счита всеки достъп до профила и всяко действие, направено през същия, за направени лично от Клиента.

 

VІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА

 

Чл. 20. За закупуване на стока през сайта, Клиентът трябва да спази следните стъпки: 

/1/ Избор на стока – Клиентът посочва избрания от него вид стока, количество, цвят, размери и други характеристики, налични на сайта;

/2/ Разсрочено плащане – при указана на сайта възможност за разсрочено плащане, Клиентът следва да отбележи дали желае да заплати цената на разсрочено плащане или в пълен размер;

/3/ Виртуална кошница – след посочване на продукта, Клиентът следва да го добави във виртуалната си кошница. Добавянето става чрез натискане на съответния бутон в електрониня магазин, а виртуалната кошница представлява специално наименован раздел от електронния магазин; 

/4/ Регистрация на потребител – тази стъпка не е задължителна. При закупуване на стоки от елекронния магазин, Клиентът би могъл да регистрира свой потребителски профил и да осъществи поръчката чрез него; 

/5/ Начин на плащане – Клиентът трябва да посочи едни от възможните начини на плащане /чрез извършване на банков превод или чрез наложен платеж/;

/6/ Данни за доставка – попълват се данните на клиента, както и се избраният от клиента адрес за доставка и всички други данни, посочени на сайта и необходими за успешното извършване на доставката;

/7 /Изчисляване на транспортните разходи – извършва се автоматично от сайта;

/8/ Преглед на поръчката – Клиентът има възможност да прегледа поръчката и да отстрани всички технически грешки;

/9/ Потвърждение на поръчката – Клиентът следва да потвърди поръчката с всички нейни характеристики. Потвърдените данни представляват неразделна част от сключения между Клиента и Доставчика  договора за покупко-продажба на стоки.

Чл. 21. /1/ С изпълнение на горните стъпки и получаване на потвърждението на Клиента, договорът за покупко-продажба на стоки е сключен между Клиента и Доставчика. Доставчикът преглежда направената от Клиента поръчка и изпраща имейл до Клиента с потвърждение на поръчката в разумно необходимия за това срок. 

/2/ След сключване на договора Клиентът може да заплати цената чрез избрания от него начин на плащане. Клиентът ще бъде препратен към наличната на сайта електронна разплащателна система, в случай че е избрал да плати чрез нея.

 

ІХ. АВТОРСКО И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 22. /1/ Всички изображения, логота, графични материали, дизайни, бази от данни и други обекти, визуализирани и достъпни на сайта, са обект на интелектуална собственост и се закрилят от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и/или Закона за промишления дизайн. 

/2/ Копирането, извличането по друг начин, използването и/или разпространението на обектите по предишната алиния без съгласието на носителя на право върху тях е забранено и представлява нарушение на действащото законодателство.

 

Х. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

 

Чл. 23. /1/ При разваляне на договора поради виновно поведение на Клиента (не е намерен на адреса, посочил е грешен адрес, грешен телефон за връзка и други) и след изтичане на предоставения му подходящ срок да получи стоките от посочен от Доставчика адрес, Клиентът дължи неустойка на Доставчика в размер на 20% от продажната цена на стоката, но не по-малко от двойния размер на направените от Доставчика разходи за опити за доставка.

/2/ При разваляне на договора поради виновно поведение на Клиента в случаите, в които стоката е изработена по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, Клиентът дължи неустойка на Доставчика в размер на 30% от продажната цена на стоката.

/3/ При невярно деклариране на качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, Клиентът дължи неустойка на Доставчика в двойния размер на разходите, които Доставчикът е направил за изпълнение на задълженията му по Закона за защита на потребителите.

/4/ Във всички останали случай на разваляне на договора по вина на Клиента, същият дължи неустойка в двойния размер на направените от Доставчика разходи за доставка.

Чл. 24. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си поради непреодолима сила или поради други непредвидени обстоятелства, които не могат да бъдат преодолени чрез предприемането на разумни мерки от страна на Доставчика, включително прекъсване в електрическата или интернет мрежа, други технически причини, природно бедствие, пожар, наводнение, свлачища и затваряне на пътища, война и други. 

Чл. 25. /1/ Доставчикът предоставя интернет сайта www.imsnapredak.com  във вида, в който е и не носи отговорност, ако сайтът не покрива нуждите на Клиента.

/2/ Въпреки полаганите грижи от страна на Доставчика, същият не поема задължение да осигури постоянен и безпроблемен достъп до сайта, нито носи каквато и да било отговорност за неимуществени или имуществени вреди, изpaзявaщи ce в пpeтъpпeни вpeди и/или пропуснати ползи, които Клиентът е понесъл при използване на сайта или от невъзможността да получи достъп до сайта.

Чл. 26. Отговорността на Доставчика в случай, че не е налице складова наличност от поръчаната от Клиента стока се ограничава до задължението му да възстанови заплатената от Клиента сума, в случайте на авансово плащане.

Чл. 27. Доставчикът не носи отговорност за причинени на Клиента неимуществени или имуществени вреди, изразяващи се в загуби и/или пропуснати ползи, настъпили по време на превозване на стоката до адрес на Клиента и причинени от използваната за доставката куриерско дружество.

Чл. 28. /1/ Доставчикът полага усилия, за да предостави точна и пълна информация за продаваните в електронния магазин стоки. Въпреки това е възможно изображенията на продуктите да не съответстват на доставените продукти. Клиентът следва да се ръководи при избора на стока от нейното описание, като изображенията в електронния магазин имат насочващ и информативен характер.

/2/ Доставчикът не носи отговорност за несъответствия между изображението на продукта и доставената стока, в случай че е предоставил вярно и точно описание на стоката.

/3/Доставчикът не носи отговорност и може да откаже да изпълни поръчката при несъответствие в цената на продукт   вследствие на печатна грешка в сайта.

 

ХІ. ΠPEKPATЯBAHE

 

Чл. 29. Договорът между Клиента и Доставчика се прекратя в cлeднитe cлyчaи:

/1/ пo взaимнo cъглacиe нa cтpaнитe в пиcмeн вид;

 /2/ пpи oбeĸтивнa нeвъзмoжнocт нa няĸoя oт cтpaнитe пo дoгoвopa дa изпълнявa зaдължeниятa cи;

/3/ с едностранно писмено предизвестие до Клиента с предоставен достатъчен срок за плащане на цената, в случай че Доставчикът не е получил дължимите се от Клиента суми /в това число вноски по разсрочено плащане/ по своята банкова сметка в 7-дневен срок от поръчката;

/4/ при други случай на разваляне на договора.

/5/ с едностранно изявление, без предизвестие и без да се дължи обезщетение, в случай че Доставчикът установи нарушения от страна на Клиента на общоприетите правила в практиката за добросъвестно използване на електронния магазин, нарушение на настоящите общи условия и на законодателството на Република България.

 

ХІІ. ПРАВО НА ОТКАЗ В ПОЛЗА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

Чл. 30. /1/ Потребителят-физическо лице има право да се откаже от договора за покупко- продажба на стоки в 14-дневен срок от датата, на която е получил стоката.

/2/ Достатъчно е потребителят да е изпратил съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, за да се счита срокът спазен.

/3/ За да осъществи правото си на отказ от поръчката, потребителят не е необходимо за посочва причина за отказа. Доставчикът призовава Потребителя и желае Потребителят да посочи причина за така извършения отказ с цел подобряване на обслужването на клиенти от страна на Доставчика. 

/4/ Потребителят не дължи обезщетения или неустойки за направения отказ.

/5/ Потребителят е длъжен да върне стоката на Доставчика на адрес гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе” № 6 в 14-дневен срок от датата, на която е съобщил отказа си на Доставчика.

/6/ Разходите за връщането на стоката, както и разходите по електронната (банкова) транскация/изпращане на суми чрез наложен платеж, която ще е необходима за възстановяване на сумите в полза на потребителя, са за сметка на потребителя.

/7/ При валидно направен отказ, Доставчикът възстановява остатъка от заплатените от потребителя суми, след приспадане на разходите по горната алинея, в срок от 14 дни от обратното получаване на стоката в добър търговски вид и във вида, в който Потребителят я е получил.

/8/ Стоката трябва да се върне в добър търговски вид и във вида, в който Потребителят я е получил, заедно с поставената оригинална опаковка и с ненарушени защитни стикери, ако има такива.

/9/ До момента на обратното получаване на стоката от Доставчика рискът от погиването й се носи от Потребителя.

Чл. 31. Потребителят-физическо лице няма право на отказ от договора за покупко- продажба на стоки в следните случаи:

/1/ за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

/2/ за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; 

/3/ за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; 

/4/ за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

Чл. 32. Правото на потребителя-физическо лице на отказ от договора се осъществява по следния начин:

/1/ Чрез изпращане от потребителя на съобщение посредством

  • опциите в електронния магазин, или 
  • на следния имейл: info@ims-napredak.com, или 
  • на адрес: гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе” № 6.

/2/ Съобщението може да бъде в свободен текст, но от него трябва да е ясно волята на потребителя да се откаже от договора за покупко-продажба на стока.

/3/ Съобщението трябва да съдържа достатъчно данни за индивидуализиране на потребителя и на закупената от него стока – като например - имена, адрес за кореспонденция и други данни за потребителя, дата на закупуване на стоката, дата на получаване на стоката, използвано потребителско име, имейл, с който е регистран клиентския профил, номер и датата на издадената фактура от Доставчика, причина за отказ, както и банковата сметка, по която потребителят желае Доставчикът да възстанови сумите.

/4/ Ако потребителят изпрати съобщението по и-мейл, то следва да бъде изпратено от имейла, с който е регистриран потребителският му профил, или да бъде подписано с квалифициран електронен подпис.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщението може да има следния примерен текст:

– До „ИМС НАПРЕДЪК” АД, ЕИК: 115010713,  с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе” № 6, имейл: info@ims-napredak.com,

– С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупко – продажба на ..........................(вид на стоката/стоките) ,....................................(размери),...................................(цвят), ,.......................... (количество). 

– Потребителското име, с което съм регистриран в електронния магазин е**:

– Стоката е закупена на:

– Стоката е доставена на:

– И-мейлът, с който съм регистрирал профил, е**:
– Име на потребителя/ите:
– Адрес на потребителя/ите:

–Номер и дата на фактура, издадена на клиента:

–Причина за отказ:

– Банкова сметка за възстановяване на сумите – IBAN……………………………………, 

BIC……………….., при банка.............................................................., титуляр на сметката .....................................................................................................................................................**
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
–Дата
------------------------------------------------------
**Незадължителни полета. При непосочване на банкова сметка, сумата се възстановява по начина, по който е платена.

/5/Ако потребителят е направил отказ по електронен път, същият ще получи потвърждение за получаване на отказа от Доставчика на имейла, с който е направена поръчката или регистриран клиентския профил.

 

ХІV. ДРУГИ

 

Чл. 33. /1/Клиентите се задължават да предявяват всички свои претенции към „ИМС НАПРЕДЪК” АД на имейл: info@ims-napredak.com или чрез следната система за решаване на спорове - Онлайн решаване на спорове:  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

/2/При невъзможност за постигане на споразумение по доброволен път Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички спорове ще бъдат отнесени към компетентния съд в гр.Пловдив, Република България.

Чл. 34. За всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 35. Клиентът може да получи информация за всички условия, които не са уредени в настоящия документ, от самия Сайт, както и на и-мейл: info@ims-napredak.com и телефон: 032/952868.

Дата на влизане в сила на общите условия: 17.04.2019г.