Доставка

СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 

Чл. 12. /1/ Доставчикът доставя закупената стока на посочения от Клиента адрес не по – късно от 10 /десет/ дни от сключване на договора.

  /2/ При забава на доставката след обявения срок за доставка, Доставчикът съобщава на Клиента причините за забавата, при което Клиентът има право да откаже поръчката, ако вече няма интерес да получи стоката.

/3/ При невъзможност за доставяне поради виновно поведение на Клиента (не е намерен на адреса, посочил е грешен адрес, грешен телефон за връзка и други) дотавчикът има право едностранно да развали договора чрез писмено предизвестие до Клиента, с което му предоставя подходящ срок да получи стоките на посочен от Доставчика адрес.

/4/ В случайте на предишната алинея, ако Клиентът не се яви да получи стоките в предоставения му от Доставчика  срок, направените от Доставчика  разходи във връзка с опитите за доставка се поемат от Клиента. Ако цената на стоките е заплатена предварително, Доставчикът връща на Клиента заплатената от него цена след приспадане на съответните разходи във връзка с доставката и други дължими на Доставчика обезщетения.

Чл. 13. /1/ Доставчикът извършва доставка на стоките само до адрес в границите на територията на Република България.

/2/ Доставката се извършва от служители на Доставчика или чрез куриер. В последния случай куриерът е упълномощеното от Доставчика лице, което има правото да извърши предаване на стоката и да приеме изявленията на Клиента във връзка с липси или недостатъци на стоката.

Чл. 14. /1/ Клиентът има право да упълномощи друго лице да получи стоките и да направи всички изявление във връзка с получаването от негово име.

/2/ Упълномощаването по предишната алинея се извършва чрез посочване на упълномощеното лице като „лице за получаване на стоките” в попълнената от клиента он-лайн форма в електронния магазин или по друг изричен начин.

Чл. 15. /1/ Клиентът има право да прегледа всяка доставена му стока и да установи дали същата съответства на договореното между страните. 

/2/ След преглед на стоката Клиентът или упълномощеното от него лице е длъжно да подпише приемо-предавателн протокол за стоката и да направи всички свои възражения за липси, несъответствия и явни недостатъци в приемо-предавателния протокол.

/3/ В случай че стоката не отговаря на договореното между страните или има явни недостатъци, същата се предава обратно на куриера или служител на Доставчика за отстраняване на недостатъците или доставяне на нова стока със същите характеристики. 

В момента на получаване на пратката и в присъствието на Куриер клиентът следва да се запознае със стоката, да извърши внимателен преглед на опаковката и на съдържанието на пратката и да провери дали са изпълнени условията по товарителницата. В случай че Клиентът установи, че пратката е с недостатъци /повредена, липсва част/, Клиенът следва веднага да изложи на куриера при получаването на пратката всички явни недостатъци и/или рекламации, които Клиентът има. Рекламациите или забележките на клиента следва да се отбележат в писмен вид от Клиента и от куриера в товарителницата. 

/4/ Недостатъци, несъответствия или липси се отстраняват от Доставчика, ако отстраняването им е възможно, не по-късно от 30 дни от възражението за тях. В случай че няма налична стока, идентична с поръчаната от клиента, Доставчикът уведомява Клиента по телефон и/или имейл, за възможната дата за доставка на съответната стока. Клиентът може да се откаже от направената поръчка, ако датата за доставка не го удовлетворява.